I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van ITENS, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en ITENS.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling door de opdrachtgever op de website van ITENS en aanvaarding van de bestelling door ITENS. De aanvaarding door ITENS geschiedt door toezending van een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door ITENS opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting.

2. ITENS is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door ITENS aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 10 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is ITENS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen

1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen ITENS aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever ITENS schriftelijk aan te manen, waarbij aan ITENS alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat ITENS overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.000,00.

2. ITENS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
-verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan ITENS ter beschikking worden gesteld.
-iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens ITENS, zal opdrachtgever ITENS hiervan vrijwaren.

3. ITENS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.

4. ITENS zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan ITENS niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan ITENS.

Artikel 7. Privacy

ITENS onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ITENS hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen ITENS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door ITENS gedane offertes en met ITENS gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zutphen, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van ITENS.

II WEBDESIGN

Artikel 1. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een website

1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van haar materiaal.

2. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan ITENS en zal – indien dit leidt tot vertraging of extra kosten – ITENS opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.

Artikel 2. Meer en minderwerk

Indien ITENS van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.

Artikel 3. Acceptatie

1. De website wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal de website door de opdrachtgever worden getest.

2. De acceptatieperiode bestaat uit:
a. een testperiode, waarin opdrachtgever de website zal testen; gevolgd door
b. een herstelperiode waarin ITENS eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
c. een testperiode, waarin opdrachtgever de website opnieuw zal testen.

3. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. ITENS zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.

4. De website wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk aan ITENS heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.

5. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt – in afwijking van Artikel 5.4 – de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

6. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).
Artikel 4. Auteursrecht en gebruiksrechten website

1. ITENS en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de ITENS gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van de website.

2. Het is opdrachtgever behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITENS  niet toegestaan de website aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. ITENS zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

3. Het is ITENS toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. ITENS zal toestemming van opdrachtgever behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.

III HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE
Artikel 1. Onderwerp

ITENS biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:

a. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. ITENS stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden;
b. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van ITENS met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;
c. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is;
d. Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 2. Domeinnaamregistratie

1. ITENS zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).

2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal ITENS alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Artikel 3. Verplichtingen afnemer

1. Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van ITENS geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:
– de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
– geen porno openbaar maken of verspreiden;
– geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
– geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
– geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
– geen downloadsites te hebben. D.w.z. meer dan 50% van je traffic ontstaat uit downloads.
– niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
– niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
– zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
– niet via computersystemen van ITENS ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail;
– niet via computersystemen van afnemer of derden ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail, met daarin verwijzingen van welke aard dan ook naar een bij ITENS gehost domein;
– geen virussen verspreiden;
– niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van ITENS wordt verhinderd of kan worden verhinderd;
– ervoor zorgdragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.

2. Indien afnemer, naar het oordeel van ITENS, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van ITENS, is ITENS gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat ITENS tot enige schadevergoeding gehouden is.

3. Het is afnemer toegestaan de diensten van ITENS ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen ITENS en afnemer. Indien ITENS onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is ITENS gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.

4. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ITENS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan ITENS worden vestrekt.